o847wqnh

Η δικηγόρος Πέννυ Κονιτσιώτη που δημιούργησε σαν δικηγόρος του Μακεδονικού το πρώτο δεδικασμένο για μεταφορά χρεών ΠΑΕ στο μητρικό Ερασιτεχνικό σωματείο γράφει στο aek365 και καταθέτει την νομική της άποψη για το σοβαρό αυτό θέμα

Επειδή πολύ λόγος γίνεται από πέρυσι τέτοιο καιρό που ο υποβιβασμός της ΑΕΚ στην Γ Εθνική και η εκκαθάριση της ΠΑΕ ήταν πλέον δεδομένα για το αν η νέα ΠΑΕ που θα φτιαχτεί σε λίγους μήνες πλέον θα βρει μπροστά της τα χρέη του παρελθόντος, το aek365 απευθύνθηκε στο καταλληλότερο ίσως πρόσωπο στην Ελλάδα για να πάρει μια τεκμηριωμένη νομική άποψη. Η κυρία Πέννυ Κονιτσιώτη είναι πρώην δικηγόρος, επί σειρά ετών, της ΠΑΕ ΑΕΚ αλλά και η μοναδική δικηγόρος που έχει χειριστεί θέμα παρόμοιο με αυτό που μας απασχολεί με επιτυχία και μάλιστα έχει δημιουργήσει δεδικασμένο. Η κυρία Κονιτσιώτη δέχτηκε να αρθρογραφήσει για το εν λόγω θέμα στην ιστοσελίδα μας και την ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί το άρθρο:

«Τι σημαίνει η λύση και εκκαθάριση της ΠΑΕ για τον Ερασιτέχνη, η θέση της ενώπιον FIFA και ΕΠΟ και η σχέση της με τη σύσταση νέας ΠΑΕ»

Όπως είναι πλέον ξεκάθαρο στην ισχύουσα ελληνική αθλητική νομοθεσία και νομολογία, από τη στιγμή που μια ΠΑΕ τίθεται σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης, το ιδρυτικό της Σωματείο (Ερασιτεχνική) δεν αποκτά τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο, Εφορία, ΙΚΑ, εργαζόμενους, και ποδοσφαιριστές της αλλά και προς τους λοιπούς τρίτους, συνεργάτες της κλπ. Οι εκκρεμείς λοιπόν υποχρεώσεις της ΠΑΕ προς τους ποδοσφαιριστές της εξακολουθούν να υφίστανται και εκείνοι πλέον για τη διεκδίκησή των οφειλομένων τους μπορούν: α) εφόσον η ΠΑΕ διαθέτει περιουσιακά στοιχεία κατά το στάδιο της εκκαθάρισης, να απευθυνθούν είτε στις αθλητικές επιτροπές της ΕΠΟ, είτε/και στα αστικά δικαστήρια της χώρας για να διεκδικήσουν τις αξιώσεις τους κατά της ΠΑΕ, β) εφόσον η ΠΑΕ δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, να απευθυνθούν στα αστικά και ποινικά δικαστήρια της χώρας κατά των νομίμων εκπροσώπων της, κάνοντας χρήση του άρθρου 118Α, παράγραφος 4 του Ν. 2725/1999 (όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 20 Ν. 3479/2006, ΦΕΚ Α 152/19.6.2006) «Ευθύνες διοικούντων αθλητικά νομικά πρόσωπα» όπου ορίζονται επί λέξει: «Οι Πρόεδροι των Δ.Σ., διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές των Α.Α.Ε., Τ.Α.Α. ή σωματείων, που συμμετέχουν στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το αντίστοιχο νομικό πρόσωπο για τα χρέη που αυτό δημιουργεί κατά το χρονικό διάστημα της θητείας τους». Τα παραπάνω ισχύουν καταρχήν για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, ενώ για τους αλλοδαπούς θα πρέπει καταρχήν κανείς να αναζητήσει τι έχει καθορισθεί στο υπογεγραμμένο συνήθως ιδιωτικό συμφωνητικό (που συνοδεύει το επαγγελματικό συμβόλαιο που υποβάλλεται στη Super League) όπου συνήθως ορίζεται ποιο αθλητικό δικαστήριο θα επιλύσει οιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει κατά τη διάρκεια ισχύος του. Στην Ελλάδα ειδικά τα επαγγελματικά συμβόλαια της Super League ορίζουν εκ των προτέρων ότι «κάθε διαφορά μεταξύ των μερών επιλύεται από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών και σε δεύτερο βαθμό από το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ». Αυτό σημαίνει ότι οιοσδήποτε ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα, είτε Έλληνας, είτε αλλοδαπός, καταρχήν θα πρέπει να προσφύγει ενώπιον των ελληνικών αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων της ΕΠΟ για τη διεκδίκηση τόσο της λύσης του συμβολαίου όσο και των οικονομικών απαιτήσεών του κατά της ΠΑΕ. Σε περίπτωση όμως που δεν υπάρχει ρητή αναφορά-πρόβλεψη στο επαγγελματικό του συμβόλαιο σχετικά με τη δικαιοδοσία, ή και ανεξάρτητα από αυτό, η FIFA παρέχει τη δυνατότητα ειδικά στους αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές να προσφεύγουν αυτοτελώς ενώπιον των αρμοδίων δικαιοδοτικών της οργάνων και να ζητούν από τις επιτροπές της την παροχή δικαστικής προστασίας σχετικά με τις εκκρεμείς οφειλές της ΠΑΕ απέναντί τους, καθόσον η διαφορά ενέχει «διεθνή διάσταση» (Άρθρο 22 του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της FIFA). Μπορεί λοιπόν ο αλλοδαπός ποδοσφαιριστής να προσφύγει ενώπιον του Συμβουλίου Επίλυσης Διαφορών (ΣΕΔ/DRC) της FIFA, και σε περίπτωση έφεσης σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του Διαιτητικού Αθλητικού Δικαστηρίου (ΔΑΔ-CAS), εκτός αν στην ιδιωτική συμφωνία μεταξύ ΠΑΕ και ποδοσφαιριστή προβλέπεται διαφορετικά, όπως π.χ. απευθείας δικαιοδοσία στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (ΔΑΔ-CAS). Η FIFA βέβαια στον Κανονισμό Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της και δη στο άρθρο 17 (Συνέπειες λύσης ενός Συμβολαίου χωρίς νόμιμη αιτία) δεν προβαίνει σε νομικό διαχωρισμό μεταξύ της ΠΑΕ και του ιδρυτικού της Σωματείου. Αυτός όμως ο διαχωρισμός προβλέπεται στην εθνική (ελληνική) έννομη τάξη και εταιρική-αθλητική νομοθεσία λόγω της διαφορετικής νομικής διαμόρφωσης και λειτουργίας των νομικών προσωπικοτήτων (εταιρειών ή Σωματείων). Επομένως, ενώπιον της FIFA είτε μιλάμε για Ερασιτεχνικό Σωματείο είτε για ΠΑΕ πρόκειται για το ίδιο «πρόσωπο», με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ήτοι την ταύτιση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του απέναντι στους ποδοσφαιριστές.

Σχετικό νομολογιακό προηγούμενο που διαχώρισε τα πράγματα δημιουργήθηκε με την υπόθεση του Αθλητικού Σωματείου «Α.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ», της οποίας η σχετική Αίτηση, στην οποία παραστάθηκα ως πληρεξούσια Δικηγόρος, εκδικάστηκε την 09/07/2013 από το Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ. Το Διαιτητικό Δικαστήριο εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 216/2013 απόφασή του και έγινε πλέον το πρώτο ελληνικό αθλητικό δικαιοδοτικό όργανο το οποίο ξεκάθαρα διατύπωσε το διαχωρισμό της νομικής προσωπικότητας μεταξύ των ΠΑΕ και των ιδρυτικών τους Σωματείων. Πιο συγκεκριμένα, το Δικαστήριο της ΕΠΟ με την απόφασή του αυτή ακύρωσε την από 10/11/2011 απόφαση της Επιτροπής Δ’ Εθνικής Κατηγορίας, που εκδόθηκε σε συνέχεια της από 13/09/2011 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA, και επέτρεψε εκ νέου τον ορισμό των ποδοσφαιρικών αγώνων για το εν λόγω Σωματείο. Θυμίζοντας εν συντομία το ιστορικό, μετά τον αγωνιστικό υποβιβασμό της «ΠΑΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ» από το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας κατά την περίοδο 2010-2011, το «Α.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ» δήλωσε συμμετοχή στο Πρωτάθλημα της Δ΄ Εθνικής Κατηγορίας, περιόδου 2011-2012, η οποία και έγινε δεκτή από την αρμόδια Επιτροπή και επικυρώθηκε από το Δ.Σ. της ΕΠΟ. Όλως όμως αιφνιδίως, η Επιτροπή Πρωταθλήματος της Δ΄ Εθνικής Κατηγορίας με την από 10/11/2011 απόφασή της γνωστοποίησε ότι οι αγώνες του Σωματείου δεν θα ορίζονται, σε συνέχεια και εφαρμογή της από 13/09/2011 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA, με την οποία επιβλήθηκε η ποινή του υποβιβασμού στην «ΠΑΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ», εξ αιτίας οφειλής της ανωτέρω ΠΑΕ προς τον ποδοσφαιριστή της Tzvetomir Tchipev. Έκτοτε, η ποδοσφαιρική ομάδα του Σωματείου δεν μπορούσε να συμμετέχει σε αγώνες, μέχρι που με την ανωτέρω απόφασή του το Δικαστήριο της ΕΠΟ και για πρώτη φορά στα ελληνικά αθλητικά χρονικά δέχτηκε μεταξύ άλλων ότι: τη θέση της ΠΑΕ που υποβιβάζεται στην κατηγορία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου καταλαμβάνει αυτοδικαίως το ιδρυτικό της αθλητικό σωματείο, το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει τις τυχόν ενοχικές ή άλλες υποχρεώσεις της εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση. Δεν επέρχεται επομένως καμίας μορφής αναδοχής χρέους, ενώ στην έννοια των υποχρεώσεων περιλαμβάνονται αναμφιβόλως τόσο οι φορολογικές υποχρεώσεις της ΠΑΕ έναντι του Δημοσίου, όσο και οι όποιες οφειλές προς τους ποδοσφαιριστές. Επομένως, για πρώτη φορά στα ελληνικά αθλητικά δικαιοδοτικά χρονικά έγινε ξεκάθαρο ότι οι οφειλές των ΠΑΕ που υποβιβάστηκαν σε ερασιτεχνική κατηγορία προς επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και προπονητές δεν μεταφέρονται στα ερασιτεχνικά σωματεία που τις υποκαθιστούν αγωνιστικά! Η ”ΠΑΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ”, η οποία και ήταν η μόνη υπόχρεη να καταβάλει στον ποδοσφαιριστή τα οφειλόμενα, είχε ήδη υποβιβασθεί αγωνιστικά, είχε ουσιαστικά διαλυθεί και είχε ξεκινήσει η διαδικασία περί εκκαθάρισής της ως ανωνύμου εταιρείας. Το δε ερασιτεχνικό σωματείο, το οποίο αυτοδικαίως συμμετέχει στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα με βάση τις ισχύουσες αθλητικές διατάξεις ουδεμία σχέση έχει με την ΠΑΕ, αφού πρόκειται για άλλο νομικό πρόσωπο, με δικό του ΑΦΜ, ξεχωριστή νομική προσωπικότητα και άλλο Διοικητικό Συμβούλιο, με άλλα μέλη εγγεγραμμένα στο Σωματείο.

Άλλωστε για τους ίδιους λόγους και στο ίδιο πνεύμα στο άρθρο 17 του Κανονισμού Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ ορίζεται ότι «Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΟ δημιουργείται ειδικό ταμείο για την πληρωμή κάθε είδους αποζημιώσεων ποδοσφαιριστών, με βάση τα υπάρχοντα συμβόλαιά τους η αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων, σε περίπτωση που είναι αδύνατη η ικανοποίηση των απαιτήσεων αυτών από την υπόχρεη ΠΑΕ.» , ενώ στο άρθρο 18 προβλέπεται ότι «Τα συμβόλαια των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών που ανήκουν σε ΠΑΕ που υποβιβάζονται σε ερασιτεχνική κατηγορία, λύνονται αυτοδίκαια και οι ποδοσφαιριστές καθίστανται ελεύθεροι, μόλις επικυρωθεί ο βαθμολογικός πίνακας του πρωταθλήματος». Αν η πρόθεση του νομοθέτη ήταν να γίνεται μεταφορά των υποχρεώσεων της ΠΑΕ στο Σωματείο δεν θα όριζε τα ανωτέρω και δεν θα παρείχε τη δυνατότητα στους ποδοσφαιριστές απελευθέρωσής τους από το δυναμικό της ομάδας της ΠΑΕ, όταν αυτή υποβιβάζεται σε ερασιτεχνική.

Περαιτέρω, η ΠΑΕ που υποβιβάζεται σε ερασιτεχνική κατηγορία και τίθεται σε καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υποβάλλεται σε μια διαδικασία που τόσο νομοθετικά όσο και πρακτικά δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί γρήγορα και εύκολα και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου η εταιρεία να «τελειώσει», να «πεθάνει» ως οργανισμός! Το δε ιδρυτικό της Σωματείο μπορεί να συμμετάσχει κανονικά στις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις με την ποδοσφαιρική του ομάδα, το ρόστερ του. Η σύσταση ή μη λοιπόν από το ιδρυτικό Σωματείο νέας ΠΑΕ δεν συνδέεται με τον περαίωση ή μη του σταδίου της εκκαθάρισης της προηγούμενης, η οποία πρακτικά βάσει της ισχύουσας ελληνικής πραγματικότητας μπορεί να μην ολοκληρωθεί και ποτέ και να υφίσταται στο διηνεκές. Σε κάθε δε περίπτωση, εφόσον η νέα ΠΑΕ που πρόκειται να συσταθεί θα λάβει νέο ΑΦΜ και νομική αυτοτέλεια ως εταιρεία, δεν θα συνδέεται με την προηγούμενη ΠΑΕ που βρίσκεται ή έχει περατωθεί το στάδιο εκκαθάρισής της, ούτε φυσικά θα αναλάβει εκκρεμή χρέη ή υποχρεώσεις της τελευταίας ως διαφορετική και αυτοτελής νομική προσωπικότητα.

Πέννυ Απ. Κονιτσιώτη

Δικηγόρος MSc