22

θέμα “Χρήσιμα Οικονομικά για Δικηγόρους”

02

Seminar “Useful Economics for Lawyers” by Life Learning Institute Axxon Plus in Athens, Greece on 19-20 February 2016